Velká fuga /2013/ 62x31 cm

Velká fuga /2013/ 62x31 cm